Voorwaarden TEK

1. Cliënten
Cliënten zijn zij die met ‘FysioZwolle’ te Zwolle een overeenkomst zijn aangegaan tot deelneming. Deze overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door ondertekening van het aanmeldingsformulier.

2. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de minimale tijdsduur van 1 maand. Indien de cliënt niet tijdig opzegt, zal deze overeenkomst automatisch worden verlengd met eenzelfde periode.

3. Aanvang van de overeenkomst
Cliënt kan starten met het lidmaatschap in de eerste week van de maand.

4. Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan op het door ons te verstrekken formulier of in een persoonlijke brief. Indien het opzeggen na deze periode plaats vindt, dan is de cliënt alsnog de volledige cursusperiode verschuldigd.

5. Tijdelijke stop
U kunt uw abonnement alleen tijdelijk stopzetten in het geval van een medische reden zoals bijvoorbeeld een operatie. Dit is áltijd in overleg met uw trainer. Het abonnement wordt voor minimaal 1 maand stopgezet, uw contract wordt dan automatisch met 1 maand verlengd. Een tijdelijke stop met ten alle tijde schriftelijk worden aangevraagd via ons opschortingsformulier. Deze kan opgevraagd worden bij de trainer of secretariaat.

6. Cursusgelden
Betalingen gebeuren per automatische incasso aan het begin van iedere maand. Bij niet-tijdige betaling komen alle kosten, veroorzaakt door gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso voor rekening van de nalatige cliënt, c.q. ouders/verzorgers. Indien er een fysiofitheidscan wordt gedaan worden de kosten van deze test ook via automatische incasso a € 45,00 betaald.

FysioZwolle mag haar tarieven jaarlijks wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging zullen wij u hierover informeren. Wij mogen een tariefwijziging per direct doorvoeren als gevolg van overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld een btw-verhoging, er zijn in dit geval geen redenen voor opzegging.

7. Zon- en feestdagen
FysioZwolle is gesloten op officiële zon- en feestdagen, sinterklaasavond, kerstavond en oudejaarsavond.

8. Aansprakelijkheid
FysioZwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van eigendommen of voor persoonlijk letsel van de cliënten, hen tijdens de lessen of in verband daarmee overkomen. De cliënt verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cliënt is er zich van bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolge van de beoefening van een beweegprogramma kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cliënt FysioZwolle vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

9. Wangedrag
Cliënten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam of eer van het centrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het centrum worden ontzegd. In het laatste geval wordt de overeenkomst geacht met onmiddellijke ingang te zijn opgezegd, zonder dat de cliënt aanspraak kan doen op restitutie of kwijtschelding van reeds verschuldigde cursusgelden.

10. Kleding
De cliënten dienen tijdens de trainingen schone sportschoenen te dragen en een handdoek bij zich te hebben i.v.m. de hygiëne.

11. Trainingen
Duur van elke training is maximaal een uur, er is een fysiotherapeut aanwezig tijdens de lessen als aanspreekpunt. De cliënt houdt zich aan de start- en eindtijden van het trainingsuur.